Knigata "Solarnata energija vo arhitekturata" moжe da se nabavi vo sediшteto na solarnata asocijacija: Ul Veљko Vlahoviч 18/mezanin,ili na tel. 02 3229 620
         
на 13 Април   2016 се одржа состанок на членовите на претседатеството на Солар Мак. (Солар Македонија)   Дневен Ред
 1. Политика на субвенции за соларните колектори
 2. Царини за увоз на соларни системи и компоненти за производство на соларни системи
 3. Цертифицирање на монтажери /инсталатери на соларни системи
 4. Разно               повеќе
       
на 13 Фебруари се  2015 се одржа состанок на членовите на претседатеството на Солар Мак. (Солар Македонија)  Се дискутираше на повеќе теми:
 1. Извештај за работењето на Солар Македонија во 2014
 2. Дополнување на членови во раководството  и реизбор
 3. Предлози за формирање на комисии
 4. Разно  ...                 повеќе

 

  Македонија станува извозник на системи за соларна опрема во повеќе земји во светот. На пазарот се нудат исклучиво висококвалитетни производи, а речиси 95 % од производството на соларни колектори е од Македонија. Токму ова ја поттикна идејата за отворање на електронска продавница на приватната фирма Еко-Солар од Штип, субвенционирана од страна на македонската влада преку Министерството за информатичко општество и администрација.    pove}e    
 

17 Oktomvri 2012 se odr`a sostanik na ~lenovite na Солар Мак. (Солар Македонија) so  dnevniot red:

Sostojba i noviteti na primena na solarnata enerija vo dene{ni

Problemi na pazarot so nekontorliran uvoz na bez pritisni vakuumski sistemi i za{tita na potro{uvacite od nekvalitet ,Mo`ni pravci ( aktivnosti)  na deluvawe vo vrska so pogolema primena

Predlozi za podobruvawe na situacijata.    Разно  ... pove}e

 

 

 

DSCN4998Претставници од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, на 20.11.2012 присуствуваа на свеченото отворање на фотонапонска електроцентрала Торпедо Солар, во селото Егри, битолско. pove}e

   

 

Na  21 Juni vo Amfiteatarot na Tehnolo{ki fakultet se odr`a prezentacija na novi proizvodi i realizacija proekti od FP7 programata. Prezentacii imaa Anita Grozdanov od NANOMAK, Ilija Nasov  od Солар Мак. (Солар Македонија) . i dr. Kako gostin prisustvuva{e sektretarot na ESTIF Pedro Rodrigez ..  pove}e

          
 

Nа работилницата која се одржa на 30 ноември, 2011 со почеток во 10 ~. хотел Континентал, Скопје se razgovara{e za primena na sertificirawe na solarnata oprema i solarnite monta`eri. Bea prisutni prestavnici od site pogolemi firmi od proizvodstvo i monta`a na solarna oprema ...pove}e

   
 

Na 20 Oktomvri 2011 vo h.Kontinental - Skopje se odr`a sostanik na ~lenovite na Solar Mak. so  dnevniot red:

 1. Информација за тековните активности
 2. Обезбедување на поголема поддршка
 3. Членарина кон ЕСТИФ
 4. Разно                                                          ... pove}e
   

2011 god. Septemvri vo Minhen i Koblenc se odr`a prvata obuka za solarni instruktori za sertificirani solarni monta`eri) . Ovoj proekt se odviva{e preku zanaet~iska komora. Ima{e kandidati od.  Makedonija, Hrvatska, Crna Gora, Bugarija i Romanija .... pove}e

   
 

Na 25.03.2009 vo stopanskata komora se odr`a tribina експертска трибина "Искористување на сончевата енергија во Македонија - неопходен предизвик", која предизвика неочекувано голем интерес од бизнисмени и научни институции.   daj mi pove}e informacii

daj mi lista od predavawata

 

   

Od 2 do 6 Mart vo gradot Linz se odr`a saem i konferencija za primena na obnovlivi izvori na energija, solarna i biomasa. Postetata ja organizira{e Avstriskata stopanska komora . Bea poseteni i firmite : Solar Fokus, San Master,  Kolar... pove}e

 

   
Покрај толку факултети, дипломирани инженери, организации и здруженија за енергетика, Македонија нема стручен кадар за монтирање соларни инсталации. Првите специјалисти за оваа проблематика земјата  ги доби во февруари 2010 година. Обуката ја организира{e Балканската канцеларија за мало стопанство и занаетчиство  "Професори и инженери има многу, но кога треба да се качи некој на покрив на зграда и да инсталира вакви елементи, тогаш нема никој. Има луѓе што досега го правеле тоа, но тие се самоуки" - изјави Борис Парванов, проект-координатор.  ....       pove}e   Скопје, 23 јуни  2008 - Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ацо Спасеноски  ја пушти во употреба современата тест лабораторија Соларен тест центар во Управата за хидрометеоролошки работи.
На церемонијата, присуствува{e и амбасадорот на Австрија во Македонија Алоис Крауд, Werner Weiss i Rudi Moshik ...
  Pove}e
   
         

 

 

Last revision   25-11-2012